کانون آگهی و تبلیغات روناش
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳

تعرفه چاپ فاکتور و پاکت نامه

انواع پاکت تیراژ ۱۰۰۰ عددی تمام رنگی

ملخی / تحریر

ملخی / گلاسه

A5 / تحریر

A5 / گلاسه

A4 / تحریر

A4 / گلاسه

۱۵۵۰۰۰

۱۹۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۲۷۰۰۰۰

۳۱۰۰۰۰

۳۷۵۰۰۰

 
 

 

قیمت سفارشات پاکت تحریر

اندازه

تعداد

قیمت

پاکت ملخی

۱۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پاکت ملخی

۲۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پاکت ملخی

۵۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان

پاکت A4

1000

250,000 تومان

پاکت A4

2000

295,000 تومان

پاکت A4

5000

580,000 تومان

پاکت A5

1000

180,000 تومان

پاکت A5

2000

230,000 تومان

پاکت A5

5000

450,000 تومان

 

 

قیمت سفارشات پاکت گلاسه

اندازه

تعداد

قیمت

پاکت ملخی

۱۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پاکت ملخی

۲۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پاکت ملخی

۵۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

پاکت A4

1000

270,000 تومان

پاکت A4

2000

420,000 تومان

پاکت A4

5000

750,000 تومان

پاکت A5

1000

190,000 تومان

پاکت A5

2000

260,000 تومان

پاکت A5

5000

550,000 تومان