کانون آگهی و تبلیغات روناش
دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰

زبان جهانی تبلیغات – قسمت اول

جهان‌ تبلیغات‌ به‌ زبان‌ واحد‌ خود‌ دست‌ یافته‌ و‌ به‌ تدریج‌ در‌ حال‌ تثبیت‌ واژگانی‌ است‌ که‌ خود‌ خالق‌ آن‌ بوده‌ است.‌ البته‌ روند‌ ماجرای‌ واژه‌سازی‌ و‌ اصطلاح‌سازی‌ هنوز‌ حرکت‌ خود‌ را‌ حفظ‌ کرده‌ و‌ هر‌ از‌ گاهی‌ ‌ که‌ چندان‌ با‌ فاصله‌ هم‌ نیست‌ ‌ واژه‌ و‌ عبارت‌ تازه‌ای‌ در‌ این‌ عرصه‌ مطرح‌ می‌شود.

واژگان‌ زیرگوشه‌ای‌ از‌ واژه‌ها‌ و‌ عبارات‌ مربوط‌ به‌ قلمرو‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ را‌ نشان‌ می‌دهد:

Council ‌(AD ‌Council)‌Advertising

شورای‌ تبلیغات‌ بازرگانی.‌ یک‌ سازمان‌ غیرانتفاعی‌ که‌ خدمات‌ عمومی‌ تبلیغاتی‌ را‌ در‌ زمینه‌های‌ ایمنی‌ و‌ اجتماعی‌ در‌ صنعت‌ رسانه‌ای‌ صورت‌ می‌دهد.

structure‌Advertising

ساختار‌ تبلیغ.‌ یک‌ سازه‌ فیزیکی‌ که‌ توسط‌ یک‌ شرکت‌ رسانه‌ای‌ برای‌ نمایش‌ تبلیغ‌ ساخته‌ شده‌ باشد.‌ این‌ ساختارها‌ بر‌ اساس‌ مشخصات‌ استاندارد‌ ساخته‌ می‌شوند.‌ پیام‌های‌ تبلیغات‌ بازرگانی‌ با‌ رعایت‌ تکنیک‌های‌ گوناگون‌ بر‌ روی‌ این‌ ساختارها‌ ظاهر می‌شوند.

Advertising‌Airport

تبلیغات‌ فرودگاهی.‌ طیف‌ تبلیغات‌ بازرگانی‌ که‌ در‌ فرودگاه‌ها‌ به‌ چشم‌ می‌خورد.‌ از‌ تبلیغات‌ پوستری‌ دیواری‌ موسوم‌ به‌ ‌backlit (که‌ به‌ دیوارها‌ نصب‌ می‌شود‌ و‌ از‌ پشت‌ آنها‌ نور‌ می‌تابد/‌ نئون)‌ تا‌ مجموعه‌هایی‌ که‌ غرفه‌داران‌ برای‌ تبلیغ‌ از‌ آنها‌ استفاده‌ می‌کنند.

Advertising ‌Federation ‌(AAF)‌American

فدراسیون‌ تبلیغات‌ بازرگانی‌ آمریکا.‌ فدراسیونی‌ که‌ از‌ حقوق‌ آگهی‌دهندگان‌ از‌ طریق‌ آموزش‌ دولت،‌ رسانه‌های‌ خبری‌ و‌ عامه‌ مردم‌ دفاع‌ می‌کند.‌ فدراسیون‌ تبلیغات‌ بازرگانی‌ آمریکا‌ اهداف‌ خود‌ را‌ از‌ طریق‌ شبکه‌ ۵۰هزار‌ عضوی‌ خود‌ که‌ شامل‌ انجمن‌های‌ تبلیغاتی‌ و‌ افراد‌ دانشگاهی‌ می‌شود،‌ دنبال‌ می‌کند.

Advertising‌Beach

تبلیغات‌ ساحلی.‌ تابلوهای‌ تبلیغاتی‌ که‌ بر‌ روی‌ برج‌های‌ غریق‌نجات‌ در‌ ساحل‌ یا‌ بر‌ روی‌ هر‌ وسیله‌ دیگری‌ نصب‌ می‌شود.

Guide ‌to ‌outdoor ‌Advertising‌Buyer’s

راهنمای‌ سفارش‌دهندگان‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه.‌ نرخ‌ و‌ میزان‌ اختصاص‌ جا‌ برای‌ تبلیغ‌ برروی‌ رسانه‌های‌ بیرون‌ از‌ خانه.‌ این‌ راهنمای‌ حاوی‌ نرخ‌ و‌ میزان‌ جای‌ آگهی، هر‌ سال‌ منتشر‌ می‌شود.

Advertising‌Indoor

تبلیغات‌ درون‌ خانه‌ (تبلیغات‌ در‌ فضای‌ مسقف).‌

Advertising ‌Association ‌of ‌America‌Outdoor

‌(AAA)

انجمن‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ آمریکا.‌ این‌ انجمن‌ در‌ سال‌ ۱۹۸۱‌ پایه‌گذاری‌ شده‌ و‌ در‌ واقع‌ یک‌ اتحادیه‌ ملی‌ است‌ که‌ از‌ دست‌اندرکاران‌ رسانه‌ای‌ و‌ تولیدکنندگان‌ عرصه‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ حمایت‌ کرده‌ و‌ نماینده‌ آنها‌ به‌ شمار‌ می‌آید.‌ مأموریت‌ انجمن‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ ارتقا‌ و‌ حمایت‌ از‌ رسانه‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ است‌ و‌ این‌ هدف‌ را‌ از‌ مسیر‌ تمرکز‌ بر‌ مقررات،‌ بازاریابی،‌ بهبود‌ کیفیت‌ محصولات،‌ حمایت‌ از‌ تکنولوژی‌های‌ جدید‌ و‌ حفظ‌ وحدت‌ صنعت‌ دنبال‌ می‌کند.

Advertising‌Rail

تبلیغات‌ در‌ ایستگاه‌ راه‌آهن.‌ تبلیغات‌ در‌ ایستگاه‌ها‌ و‌ ترمینال‌های‌ قطار‌ که‌ در‌ کنار‌ خط‌ آهن‌ نصب‌ می‌شود.

Area ‌Advertising‌Rest

تبلیغات‌ در‌ استراحتگاه‌ها.‌ به‌ تبلیغاتی‌ گفته‌ می‌شود‌ که‌ در‌ محوطه‌ استراحتگاه‌های‌ ایستگاه‌های‌ قطار‌ و‌ یا‌ توقف‌گاه‌های‌ مربوط‌ به‌ کامیون‌ها‌ صورت‌ می‌گیرد.

mall ‌Advertising‌Shopping

تبلیغات‌ در‌ مراکز‌ خرید.‌ یک‌ سازه‌ تبلیغاتی‌ ثابت‌ از‌ نوع‌ ‌backlit که‌ در‌ مراکز‌ خرید‌ نصب‌ می‌شود‌ و‌ اندازه‌ ارتفاع‌ ایستگاه‌های‌ مسافران‌ اتوبوس‌ها‌ است.

Advertising‌Speedway

تبلیغات‌ در‌ پیست‌های‌ اتومبیل‌رانی.‌ انواع‌ تبلیغات‌ در‌ اندازه‌های‌ مختلف‌ که‌ کنار‌ پیست‌های‌ اتومبیل‌رانی‌ نصب‌ می‌شود‌ و‌ از‌ اندازه‌های‌ پایه‌ میزی‌ تا‌ ابعاد‌ آگهی‌های‌ کنار‌ ایستگاه‌های‌ راه‌آهن‌ را‌ در‌ برمی‌گیرد.

Advertising‌Stadium

‌ تبلیغات‌ استادیومی،‌ انواع‌ فرمت‌های‌ تبلیغاتی‌ که‌ در‌ استادیوم‌ها‌ نصب‌ می‌شود‌ و‌ اندازه‌های‌ آنها‌ متفاوت‌ است.

Advertising‌Station

تبلیغات‌ ایستگاهی.‌ انواع‌ تبلیغاتی‌ که‌ در‌ ایستگاه‌های‌ مترو‌ و‌ راه‌آهن‌ صورت‌ می‌گیرد‌ و‌ ابعاد‌ متغیری‌ دارد.

Advertising‌Subway

تبلیغات‌ مترویی.‌ انواع‌ تبلیغاتی‌ که‌ در‌ ایستگاه‌های‌ مترو‌ در‌ اندازه‌های‌ مختلف‌ صورت‌ می‌گیرد.

Advertising‌Transit

تبلیغات‌ حمل‌ و‌ نقل‌ و‌ سیار.‌ به‌ انواع‌ تبلیغاتی‌ گفته‌ می‌شود‌ که‌ بر‌ روی‌ وسایل‌ متحرک‌ از‌ جمله‌ وسایل‌ نقلیه‌ در‌ فرودگاه‌ها،‌ ایستگاه‌ها‌ و‌ ترمینال‌ها‌ نصب‌ می‌شود.‌ مثل‌ تبلیغات‌ بر‌ روی‌ اتوبوس‌ها،‌ پنل‌ها،‌ تاکسی‌ها‌ و‌ اتوبوس‌ها.

Displays / Taillight‌Headlight

تبلیغات‌ بر‌ روی‌ جلو‌ و‌ عقب‌ وسایل‌ نقلیه‌ عمومی.‌ به‌ تبلیغاتی‌ گفته‌ می‌شود‌ که‌ بر‌ روی‌ وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ مثل‌ اتوبوس‌ صورت‌ می‌گیرد.‌ در‌ این‌ مورد،‌ تبلیغ‌ بین‌ چراغ‌های‌ جلو‌ و‌ یا‌ عقب‌ اتوبوس‌ نصب‌ می‌شود.

Aundience‌Target

مخاطب‌ هدف،‌ مخاطبان‌ مورد‌ نظر.‌ گروه‌ مورد‌ نظر‌ از‌ مخاطبان‌ که‌ احتمال‌ خرید‌ محصول‌ یا‌ خدمت‌ از‌ جانب‌ آنها‌ وجود‌ دارد.‌ جمعیت‌ مخاطبان‌ یا‌ همان‌ مخاطبان‌ مورد‌ نظر‌ معمولاً‌ از‌ طریق‌ جمعیت‌نگاری‌ و‌ با‌ توجه‌ به‌ مختصاتی‌ نظیر‌ موارد‌ زیر‌ طبقه‌ می‌شوند:‌ مصرف‌ کالا،‌ نحوه‌ رفتار‌ در‌ خرید،‌ سن،‌ جنس‌ و‌ سایر‌ مشخصه‌های‌ اجتماعی.

tops / Taxi ‌displays‌cab

تبلیغات‌ بر‌ روی‌ تاکسی.‌ نصب‌ تبلیغات‌ بر‌ روی‌ تاکسی،‌ چه‌ بر‌ روی‌ سقف‌ و‌ چه‌ بر‌ عقب‌ تاکسی.‌ به‌ تبلیغاتی‌ که‌ بر‌ روی‌ سقف‌ تاکسی‌ نصب‌ می‌شود‌ ‌cabtops می‌گویند‌ که‌ معمولاً‌ شب‌ها‌ چراغی‌ هم‌ برای‌ آن‌ روشن‌ می‌شود.

sheet ‌poster ‌(۰۳ ‌sheet)‌Thirty

پوستر‌ سی‌ ورقی.‌ به‌ تبلیغاتی‌ اطلاق‌ می‌شود‌ که‌ حالت‌ استاندارد‌ دارد‌ و‌ در‌ هنگام‌ نصب‌ به‌ گونه‌ای‌ نصب‌ می‌شود‌ که‌ هم‌ اتومبیل‌ها‌ و‌ هم‌ عابران‌ در‌ پیاده‌روها‌ قادر‌ به‌ دیدن‌ آن‌ باشند.

Rating ‌Points ‌(TRP ‌or ‌GRP)‌Total

نقاط‌ کل‌ میزان‌ مخاطبان.‌ شیوه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ میزان‌ مخاطبان‌ در‌ یک‌ دوره‌ زمانی‌ مشخص.

سطوح‌ ‌TRP برای‌ مخاطبان‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه،‌ یک‌ روز‌ از‌ هفته‌ است‌ (میانگین‌ هفت‌ روز).

Audit‌Traffic

ممیزی‌ ترافیک.‌ برآورد‌ میزان‌ دیده‌ شدن‌ یک‌ آگهی‌ در‌ بیرون‌ از‌ خانه.‌ این‌ میزان‌ یا‌ از‌ طریق‌ شمارش‌های‌ دولتی‌ صورت‌ می‌گیرد‌ و‌ یا‌ اینکه‌ به‌ صورت‌ دستی‌ محاسبه‌ شده‌ و‌ با‌ داده‌های‌ اداره‌ ممیزی‌ ترافیک‌ مقایسه‌ می‌شود.

Audit ‌bureau ‌(TAB)‌Traffic

دفتر‌ ممیزی‌ ترافیک‌.(TAB) دفتر‌ ممیزی‌ ترافیک‌ که‌ در‌ سال‌ ۱۹۳۳‌ پایه‌گذاری‌ شده،‌ نماد‌ رسمی‌ شمارش‌ میزان‌ دیده‌ شدن‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ است.‌ این‌ سازمان‌ مستقل‌ به‌ مثابه‌ طرف‌ سوم،‌ مورد‌ قبول‌ آگهی‌ دهندگان‌ و‌ آژانس‌های‌ تبلیغاتی‌ و‌ صاحبان‌ رسانه‌ها‌ است‌ و‌ با‌ آمارهایش‌ در‌ این‌ عرصه‌ وارد‌ عمل‌ می‌شود.

Count‌Traffic

شمارش‌ ترافیکی.‌ برآورد‌ میزان‌ افراد‌ در‌ یک‌ منطقه‌ مفروض‌ چه‌ در‌ اتومبیل‌ و‌ چه‌ به‌ صورت‌ عابر‌ توسط‌ آژانس‌های‌ دولتی‌ برای‌ اینکه‌ بر‌ سر‌ میزان‌ و‌ شمارش‌ دفعات‌ دیده‌ شدن‌ یک‌ آگهی‌ اختلاف‌ به‌ وجود‌ نیاید.

به‌ عنوان‌ مثال‌ کاری‌ که‌ دفتر‌ ممیزی‌ ترافیک‌ ‌(TAB) صورت‌ می‌دهد،‌ در‌ همین‌ چارچوب‌ است.

Flow‌Traffic

جریان‌ ترافیک.‌ ارائه‌ گرافیکی‌ میزان‌ ترافیک‌ در‌ یک‌ خیابان‌ مفروض‌ یا‌ بزرگراه‌ بر‌ اساس‌ عرض‌ مسیر‌ و‌ خطوط‌ حرکت‌ اتومبیل‌ها.

Cards ‌(car ‌cards)‌Train

تبلیغات‌ درون‌ اتوبوس‌ یا‌ قطار‌ و‌ ماشین‌ که‌ در‌ ابعاد‌ مختلف‌ صورت‌ می‌گیرد.

Displays‌Traveling

تبلیغات‌ مسافرتی.‌ پوسترهایی‌ که‌ بر‌ بدنه‌ اتوبوس‌ها‌ با‌ ابعاد‌ مختلف‌ نصب‌ می‌شود.

‌Trivision ‌Displays / Tri-Action

‌ تبلیغات‌ سه‌ کارها‌ یا‌ سه‌ دیدی.‌ تبلیغات‌ بر‌ روی‌ میله‌های‌ سه‌ بعدی‌ یا‌ مثلثی‌ که‌ به‌ صورت‌ کرکره‌ای‌ در‌ فواصل‌ زمانی‌ ثابت‌ با‌ تغییر‌ حالت‌ آگهی‌ یکی‌ از‌ سه‌ آگهی‌دهنده‌ را‌ به‌ نمایش‌ درمی‌آورند.

Panel‌Truckside

تبلیغات‌ کامیونی.‌ تبلیغی‌ که‌ بر‌ بدنه‌ کامیون‌ نصب‌ می‌شود.

C-strore ‌Displays‌Two-sheet

تبلیغات‌ دو‌ ورقی‌ مغازه‌ای.‌ به‌ تبلیغاتی‌ گفته‌ می‌شود‌ که‌ در‌ نقاط‌ جزیی‌ فروش‌ نظیر‌ بقالی‌ها‌ و‌ خواربارفروشی‌ها‌ نصب‌ می‌شود‌ و‌ معملاً‌ حالت‌ یک‌ پوستر‌ قاب‌ گرفته‌ را‌ دارد.

Panel‌Unilluminated

پنل‌ بدون‌ نور،‌ تبلیغ‌ بر‌ روی‌ پنل‌هایی‌ که‌ از‌ چراغ‌ استفاده‌ نمی‌کنند‌ و‌ بنابراین‌ فقط‌ برای‌ ۱۲‌ ساعت‌ از‌ روز‌ مناسب‌ هستند.

Unit

واحد.‌ به‌ مکان‌های‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ اطلاق‌ می‌شود.

Mural‌Wall

تبلیغات‌ دیواری.‌ به‌ تبلیغاتی‌ گفته‌ می‌شود‌ که‌ مستقیماً‌ بر‌ روی‌ سطوح‌ خارجی‌ یک‌ ساختمان‌ نقش‌ ببندد.‌ البته‌ می‌توان‌ وینیل‌ را‌ هم‌ بر‌ روی‌ دیوار‌ نصب‌ کرد.

poster ‌(premiere ‌panel)‌Wrapped

پوستر‌ در‌ لفاف.‌ یک‌ فرمت‌ استاندارد‌ تبلیغاتی‌ که‌ با‌ کشیدن‌ یک‌ وینیل‌ بر‌ روی‌ پنل‌های‌ سی‌ ورقی‌ آماده‌ بهره‌برداری‌ می‌شود.

منبع www.KTR.ir

 
طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است